Ciljno raziskovalni program

Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov

Št. projekta: V5-1917

Povzetek

Pregled vsebin različnih baz informacij o dostopnosti za invalide kaže, da so si podatki med seboj zelo različni. Največji problem pri tovrstnem razpršenem zbiranju informacij je to, da so objekti ocenjevani po neenotnih kriterijih, z različnimi pristopi ocenjevanja in z različnimi načini podajanja ocenjevalnih rezultatov. Zaradi tega obstaja vrsta različnih ocenjevalnih kriterijev in načinov zbiranja podatkov, ki so večinoma težko primerljivi. Rezultat temu je pojav neusklajenih, včasih celo konfliktnih informacij o različnih aspektih dostopnosti za invalide. Ugotovljeno je tudi, da je kakšen posamezni objekt ocenjen večkrat, z drugačnim pristopom in različnimi kriteriji. V takih primerih se praviloma razlikuje obseg kakor tudi natančnost ocenjevanja posameznega objekta. Opažamo tudi, da večina pregledanih baz vsebuje informacije o dostopnosti objektov predvsem za gibalno ovirane, redke so baze, ki predstavljajo podatke tudi o dostopnosti za slepe in slabovidne in gluhe ter naglušne.

Opisano stanje narekuje potrebo bo uvedbi ukrepov, ki bodo pripomogli k odpravljanju ugotovljene slabosti. Da bi se izognili obstoju številnih, razpršenih, nepopolnih in včasih tudi konfliktnim informacijam o dostopnosti za invalide, ki so dosegljive v teh različnih posameznih bazah, je treba nujno uskladiti in združiti vse informacije o dostopnosti v centralno bazo, ki bo pokrivala celoten teritorij Republike Slovenije. 

Metoda dela

Raziskovalna naloga bo izvedena v okviru štirih glavnih vsebinskih sklopih (delovnih paketih), ki si bodo sledili sistematično v logičnem in hierarhičnem zaporedju. Prva dva sklopa sta osredetočena na vzpostavitev združene centralne baze podatkov o dostopnosti za invalide. V tretem sklopu pa bomo opravili podrobne analize obstoječih predpisov. Skupaj z informacijami, ki jih bom zbrali pri vzpostavljanju centralne baze nam bo analiza obstoječih predpisov predstavljala osnovo za pripravo strokovnih podlag za novelacijo prostorsko-načartovalskih standardov za zagotavljanje dostopa brez ovir. Četrti sklop je priprava končnega poročila o raziskavi in predstavitev rezultatov.

 

Prvi delovni paket: Podrobna analiza stanja glede obstoječih razpršenih baz podatkov o dostopnosti za invalide

Cilji:

Ugotoviti:

 • katere nove oziroma dodatne baze o dostopnosti objektov (razen tistih, za katere že vemo) še obstajajo v Slovenskem prostoru,
 • za katera mesta so baze narejene,
 • kaj vsaka posamezna baza vsebuje,
 • na kakšen način je baza zgrajena (model in katere atribute vsebuje …),
 • za katere tipe invalidnosti je posamezna baza pripravljena,
 • po katerih kriterijih so objekti ocenjeni,
 • kako so podatki zbrani (ali obstaja meta podatkovni opis),
 • kdo lahko podatke dodaja v bazo oz. kako se baza dopolnjuje,
 • kdo bazo uporablja oziroma komu je namenjena,
 • na kakšen način se baza uporablja,
 • katere informacije iz baze so javno dostopne in na kakšen način,
 • kakšne so možnosti združevanja posamezne baze v skupno bazo o dostopnosti, ki je narejena na UIRS (portal Dostopnost)

Metode:

Pregled stanja glede obstoječih razpršenih baz podatkov o dostopnosti za invalide bomo izvajali na klasičen raziskovalni način, in sicer:

 • opravili bomo podrobni pregled dosegljivih spletnih virov, ki objavljajo informacije o dostopnosti za invalide,
 • poklicali bomo po telefonu vse občine od katerih nismo še dobili odgovora o obstoju tovrstni baz podatkov za njihovo občino,
 • vzpostavili bomo kontakte z avtorji baz v cilju dogovora za prenos podatkov v skupno centralno bazo podatkov o dostopnosti objektov v javni rabi,
 • prosili bomo posamezne avtorje, da nam posredujejo informacije o načinih zbiranja podatkov in kriterijih, ki so jih v ta namen uporabili.

 

Drugi delovni paket: Združenje podatkov sedanjih razpršenih baz v skupno, centralno bazo

Cilj:

Vzpostaviti enotno bazo podatkov, v kateri bodo združene trenutno razpršene in neusklajene informacije o dostopnosti za invalide.

Metode:

 • pridobivanje soglasij posameznih avtorjev podatkov za vključitev informacij iz njihovih baz v centralno bazo. V ta namen bomo ustanovili delovno skupino, ki bo sestavljena iz predstavnikov različnih avtorjev, ki so v preteklosti kreirali podobne baze podatkov. S tem ukrepom želimo krepiti medsebojno sodelovanje med nami in ostalimi akterji na tem področju in na ta načini zagotoviti večje zaupanje pri pridobitvi podatkov drugih avtorjev.
 • primerjava vsebin zapisov posameznih baz in ugotavljanje medsebojne skladnosti oz. možnosti prenos v osnovno bazo UIRS,
 • oblikovanje predloga kriterijev za združevanje baz,
 • oblikovanje metodologije prenosa podatkov v skupno bazo,
 • priprava modulov za nadgradnjo osnovne baze UIRS: dodelava in izboljšanje načina predstavitve informacij na spletni strani za dostopnost »dostopnost.javniobjekti.si«, z namenom zagotavljanja lažjega usklajevanja in združevanja podatkov različnih avtorjev. Dodali bi nove funkcionalnosti in na ta način izboljšali delovanje strani.
 • razvoj metode preverjanja natančnosti informacij in skladnosti podatkov različnih baz z veljavnimi predpisi, ki urejujejo dostopnost za invalide, - vzpostavitev metodologije dopolnjevanja centralne baze z novimi informacijami o dostopnosti za invalide, - določitev načina upravljanja centralne baze.

 

Tretji delovni paket: Priprava strokovnih podlag za novelacijo predpisov oz. standardov, ki določajo arhitekturno-oblikovalske normative in prostorsko-načrtovalske standarde za zagotavljanje dostopa brez ovir.

Cilj:

Postaviti temelje za ustrezno nadgradnjo obstoječih predpisov oz. oblikovanje novih, takšnih ki bodo zagotovili resnejše in učinkovitejše odpravljanje obstoječih grajenih in komunikacijskih ovir oz. preprečili nastajanje novih. Pomemben cilj na tem področju je sprejetje in uveljavljanje načela univerzalnega oblikovanja kot osnovo za doseganje popolnega prostega dostopa.

Metode:

 • priprava in predstavitev informacij prodobljenih pri izvedbi prvih dveh sklopov raziskave, ki jih je nujno treba upoštevati pri oblikovanju novih predpisov oz. določanju novih standardov,
 • podrobna analiza obstoječih predpisov (zakonov, pravilnikov, standardov), ki urejujejo problematiko dostopnosti za invalide. Pri tej analizo bomo ugotavljali, predvsem, kakšne so slabosti oz. pomanjkljivosti sedanjih predpisov.
 • priprava predloga strokovnih podlag za oblikovanje predpisov, ki bodo pripomogli k doseganju večje učinkovitosti pri zagotavljanju dostopa brez over.

 

Četrti delovni paket: Priprava končnega poročila o raziskavi in predstavitev rezultatov

 

Končno poročilo projekta

Objave na temo projekta v strokovnih in znanstvenih publikacijah:

 1. SENDI, Richard, BIZJAK, Igor, JURCA, Tilen. Univerzalna metodologija za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2021, št. 13, str. 133-143.
 2. SENDI, Richard (avtor, vodja projekta), BIZJAK, Igor, GORŠIČ, Nina, JURCA, Tilen (avtor, urednik), MUJKIĆ, Sabina. Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov : ciljno raziskovalni projekt (CRP)- 2019 : št. projekta V5-1917 : končno poročilo : dostopnost. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2021. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86767619]

 

 

Časovni načrt izvajanja

Raziskovalni project bo potekal 2 leti (24 mesecev). Aktivnosti po mesecih bodo potekale kot je prikazano v spodnjem Ganttovem grafikonu.

 

DP/ meseci

2019

2020

2021

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Delovni paket 1

X

X

X

X

X

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovni paket 2X

X

X

X

X

X

X

X

X
 

 

 

 

 

 

Delovni paket 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


X

X

X

X

 X

 

 

 

Delovni paket 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 X

 X